Stadgar

Namn och firma  
Styrelsens säte  
Ändamål  
Insats  
Medlemskap: Allmänt, Fysiska personer, Juridiska personer, Betalning av insatser, Utträde, Avstängning och uteslutning
Nyttjanderätt: Nyttjare hos fysisk person, Nyttjare hos juridisk person, Nyttjaravgift och -avgång
Rättigheter och skyldigheter: Medlem har rätt att, Medlem är skyldig att, Nyttjare har rätt att, Nyttjare är skyldig att
Årsavgift  
Föreningsstämma: Allmänt, Dagordning för stämman, Dagordning för årsstämman
Styrelse  
Firmatecknare  
Räkenskapsår  
Överskott och fonder  
Revision  
Upplösning  
Övrigt  


§ 1. Namn och firma
Föreningens firma är Bilpolarna i Borlänge ekonomisk förening.


§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Borlänge.


§ 3. Ändamål
Föreningen har som syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens namn anskaffa och förvalta praktiska och miljöanpassade bilar och tillhandahålla dem till medlemmarna.


§ 4. Insats
En insats är femhundra (500) svenska kronor att betalas kontant eller till föreningens konto.


§ 5. Medlemskap

Mom 1.
Allmänt

Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer, vars medlemskap inte innebär att föreningen eller dess medlemmar kan komma att lida skada av att ansökan beviljas. Skriftlig ansökan ställs till styrelsen som väljer in nya medlemmar. Juridisk person skall bifoga dokument som styrelsen anser nödvändigt.

Mom 2.
Fysiska personer

En fysisk person som är medlem skall betala två insatser.

Mom 3.
Juridiska personer

En juridisk person som är medlem skall betala minst fyra insatser. Ett avtal som reglerar villkoren för medlemmens nyttjanderätt skall upprättas mellan föreningen och medlemmen.

Mom 4.
Betalning av insatser

Medlemmen skall betala alla sina insatser senast två (2) månader efter att den beviljats inträde. Medlemskapet träder i kraft när första insatsen har betalats.

Mom 5.
Utträde

Utträde ur föreningen kan endast beviljas vid årsskifte. Uppsägningen till utträde skall göras skriftligen senast den första oktober och får ske tidigast tolv (12) månader efter inträdet i föreningen. Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser, om inte föreningen har gått med förlust sedan medlemmen inträdde. Styrelsen kan i sådana fall besluta att behålla högst medlemmens andel av denna förlust.

Mom 6.
Avstängning och uteslutning

Styrelsen kan avstänga en medlem eller nyttjare om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan. Medlem som medvetet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka sina insatser.


§ 6. Nyttjanderätt

Mom 1.
Nyttjare hos fysisk person

En fysisk person, som bor i samma hushåll som en medlem tillika fysisk person och är medlemmens make, maka, sambo, barn, syskon eller förälder, kan beviljas nyttjanderätt. Medlemmen skall betala en nyttjaravgift en gång för varje nyttjare. Nyttjanderätten träder i kraft sedan avgiften betalats.

Mom 2.
Nyttjare hos juridisk person

En fysisk person, som är tills vidare anställd hos en medlem tillika juridisk person, kan beviljas nyttjanderätt. Medlemmen skall betala ett antal nyttjaravgifter som är lika med antalet nyttjare hos medlemmen.

Mom 3.
Nyttjaravgift och -avgång

Nyttjaravgiftens belopp bestäms av årsstämman. Om medlemmen eller nyttjaren inte längre uppfyller kriterierna för nyttjanderätt skall medlemmen anmäla detta till styrelsen som återkallar nyttjanderätten. Nyttjaravgiften återbetalas ej.


§ 7. Rättigheter och skyldigheter

Mom 1.
Medlem har rätt att

Använda föreningens fordon.
Delta i föreningens verksamhet.
Få information om föreningens verksamhet och ekonomi.
Närvara, yttra sig, motionera till och rösta på föreningens stämmor.
Nominera och kandidera till styrelsen.

Mom 2.
Medlem är skyldig att
Meddela styrelsen aktuella personuppgifter.
Rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut.
Betala de avgifter eller insatser som beslutats i enlighet med stadgarna.
Betala de avgifter som härrör från fordon som ställts till medlemmens eller dess nyttjares förfogande.
Utföra de arbetsuppgifter som tilldelats denne.

Mom 3.
Nyttjare har rätt att
Använda föreningens fordon.
Delta i föreningens verksamhet.
Närvara och yttra sig på föreningens stämmor.

Mom 4.
Nyttjare är skyldig att
Rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut.
Utföra de arbetsuppgifter som tilldelats denne.


§ 8. Årsavgift
Årsstämman kan besluta att medlemmarna skall betala en årsavgift motsvarande högst tvåtusenfyrahundra (2.400) svenska kronor.


§ 9. Föreningsstämma

Mom 1.
Allmänt

Föreningsstämman, som kallas årsstämman, skall hållas senast i april. Kallelse till föreningsstämman ska sändas till medlemmarna och revisorerna per post, tidigast fyra veckor, dock senast två veckor, före föreningsstämman. Övriga meddelanden till medlemmarna kan anslås i föreningens fordon, sändas per post eller bringas till medlemmarnas kännedom på andra sätt som i varje enskilt fall bedömas som lämpliga.
Medlem måste ha varit medlem då kallelsen utfärdades och måste ha betalt sin årsavgift för att vara röstberättigad. Medlem kan utöva sin rösträtt genom fullma
kt.

Mom 2.
Dagordning för stämman

Vid varje stämma skall följande punkter finnas med på dagordningen;
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av justerare tillika rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Behandling av propositioner från styrelsen.
7. Behandling av motioner från medlemmarna.
8. Övriga ärenden.

Mom 3.
Dagordning för årsstämman

Vid årsstämman ska även följande punkter finnas på dagordningen.
A. Redogörelse av årsredovisningen.
B. Redogörelse för revisionsberättelsen.
C. Fastställande av resultat- och balansräkning.
D. Beslut om disposition av över- eller underskott.
E. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
F. Redogörelse för budgeten.
G. Fastställande av årsavgift.
H. Fastställande av övriga avgifter.
I. Val av ordförande.
J. Val av kassör.
K. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare.
L. Val av revisor och ersättare.
M. Val av valberedning.


§ 10. Styrelse
Föreningens verksamhet leds mellan stämmorna av en styrelse. Styrelsen skall verka för de ändamål som beskrivits i stadgarna och verkställa beslut fattade av föreningsstämman. Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen består av ordförande samt minst två och högst sju övriga ledamöter. Till dessa skall finnas minst en och högst tre rangordnade ersättare. Ledamöter och ersättare ska vara medlemmar i föreningen. En juridisk person som är medlem kan företrädas av högst en ledamot eller ersättare. Styrelsen väljs av årsstämman för ett år. Fyllnadsval till styrelsen kan förrättas vid en stämma som inte är årsstämma, varvid den invalde ledamoten sitter mandattiden ut. För giltigt beslut i styrelsen fordras att mer än hälften av styrelseledamöterna företräder förslaget.


§ 11. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen, av dem som styrelsen utser, två i förening.


§ 12. Räkenskapsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.


§ 13. Överskott och fonder
Efter lagenlig avsättning till reservfonden ska stämman besluta om återstående överskott skall tillföras reservfonden, delas ut i form av återbäring eller tillföras annan fond inom föreningen.


§ 14. Revision
Årsstämman skall utse en revisor och dess ersättare. Revisorns mandattid löper till och med nästa årsstämma.


§ 15. Upplösning
Om föreningen upplöses skall tillgångarna, sedan skulder återbetalats, användas för att återbetala insatserna. Föreningsstämman kan sedan besluta att återstoden fördelas mellan medlemmarna eller användas till något ändamål som överensstämmer med föreningens.


§ 16. Övrigt
I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomisk förening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Historisk bild:) Firmatecknare Peranders och Siv med Jocke på Toyota (vår första bil, november 2000).